What is nude? what is art? Part 5 Nude Art Photography

What is nude? what is art? Part 5 Nude Art Photography

  1. yüzyılın başında Avrupa’da yepyeni bir sanat üslubunun doğduğuna tanık olunur.
    Bu yeni üslup, Rönesans üslubundan ayrı; hatta ona tümüyle karşıt bir sanat üslubudur. Sanat
    tarihçileri, yalnız resim, heykel ve mimarlığı değil; öteki sanat dallarını da kapsayan, temelde
    Rönesans’tan farklı papalık Roma’sında özellikleri açıkça belirlenmiş bir üslup olmaktan çok, bütün sanat kollarında görebileceğimiz gibi, bir eğilim, bir zevk, kısacası bir moda şeklinde ortaya çıkan yeni bir dünya görüşüne dayanan bu üsluba “Barok Sanat” adını vermişlerdir. Barok sözcüĞü, Portekizce “Barucca” sözünden gelir. Portekizcede garip biçimli, eğri büğrü incilere verilen bu küçültücü ad; aradan yüzyıl geçtiği halde Rönesans ilkelerine bağlılıkta direnen tutucu kişilerce konulmuştu. Batı sanatında her büyük akım, başlangıçta sert tepkilerle karşılaşmış, adlarını da çok kez böyle aşağılatıcı tanımlardan almıştır. Barok sözcüğü, birbirinden ayrı iki şeyi tanımlar; sanat tarihinde, Rönesans ile Klasikçilik arasında kalan bir dönemi ve bütün çağlarda verilmiş bazı eserlerin tarzını.Barok sanat zamanla Avrupa’nın diğer ülkelerine ve Latin Amerika’ya yayılmıştır; gelişmesi ve gerilemesi bir ülkeden ötekine göre değişen düzensiz bir yol izlemiştir. Aynı şekilde yöresel özellikleri ve halk tarafından beğenilip tutulması da ortak bir kaynağa dayanmasına karşın çok çeşitli olmuştur. Bu farklılıklar hem coğrafi hem de tarihi sebeplere dayanır.

Barok sanat kuramsal kavramlar açısından ele alınacak olursa başlıca özelliğinin temelden belirsizliğe dayandığı görülür. Barok sanatçılar kendilerini Rönesans’ın varisçisi olarak ilan edip onun normlarını kabul ettiklerini ilan etmekle birlikte bu değerleri öz ve anlam olarak sistematik bir şekilde çiğnemişlerdir. Şöyle ki;
RÖNESANS
• Ne kadar dengeli, aşırılıktan uzak, ağırbaşlı, mantıklı, akla yakın bir üslupsa,
• Kendine hakim iken,
• Akla hitap edip, her şeyin üstünde inandırıcı olmaya çalışıyorken,
• Rönesans akımı sonucunda kiliseye olan güven azalmıştır. Din adamlarının ve kilisenin halk üzerindeki otoritesi sarsılmıştır.
• Ne Rönesans’ta ne Maniyerizm’de ışık temel unsur olarak ele alınmamıştır. Işığın nereden geldiği pek belirli değildir. Sadece formu vermek için sanatçılar ışığı kullanmışlardı.
• İdeal güzellik kavramı ortaya çıktı. İnsan ideal güzellik kavramı içinde ve ideal boyutlarda işlendi.
BAROK
• Hareketli, yenilik heveslisi, sonsuzluk ve sınırsızlığa büyük eğilimi olan, aykırılıkları ve bütün sanat biçimlerini cüretli olarak kaynaştıran bir üsluptur.
• Alabildiğine çarpıcı, coşkun, gösterişliydi.
• Barok akımı ise, kilise inançlarına karşı gelenleri yola getirip tekrar kazanmak ve hiç olmazsa iman sahiplerinin itikatlarını pekiştirip sağlamlamak için uğraşan ve onları kendi heybeti ile etkilemeye çalışan Katolik Kilisesi’nin sanat aracı olarak ortaya çıkmıştı.
• Işık kavramını ele alınmış ve yepyeni bir anlayış gelişmiştir. Barok ile birlikte tek noktadan gelen güçlü ışık, daha dramatik ve daha güçlü bir anlayışın ortaya çıkmasını sağlamıştır.
• İdeal güzelliğe yer yoktur. Kan dehşet anları ve idealizme karşı ne varsa görmemiz söz konusudur. Caravaggio’nun bu Şüpheci Thomas adlı eserinde, gözümüz ister istemez tek bir noktaya odaklanmaktadır. Şüphe ile alnı kırışan Thomas parmağını İsa’nın yarasının içine sokuveriyor…

Barok çağın ana temsilcileri Bernini, Rubens,Caravaggio,Rembrandt ve Vermeer dir.

Kaynaklar : Vikipedia, MsXlabs Forum, Milliyet Sanat, Arthipo, Arkhesanat, Nevart

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.